ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว : บึงระเหวกว้างใหญ่ เจ้าพ่อหลวงอภัยคุ้มบ้าน น้ำตกไทรทองสวยตระการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทุ่งบัวสวรรค์เสียดฟ้า มีทอผ้าทุกสมัย สืบสานกีฬาพื้นบ้าน งามวิไลเหวน้ำโตน
นางสุทธิพร พรมวิชัย
เกษตรอำเภอหนองบัวระเหว

 

 


 


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 นางสุทธิพร พรมวิชัย เกษตรอำเภอหนองบัวระเหว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ปี2563 ร่วมกิจกรรมการผลิตฮอร์โมนพืชพร้อมด้วยการขยายพันธุ์พืช โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ราย
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

....ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง.....นางธัญธิตา บุญญมณีกุล
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว
ถนนเทศบาล 4  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  36250 โทร. 0 4489 7125